Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri "Z DNK analizo spoznajte svoj življenjski slog"

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri "Z DNK analizo spoznajte svoj življenjski slog"

 

 

1. Organizator nagradne igre

 

Organizator nagradne igre »Z DNK analizo spoznajte svoj življenjski slog« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Nagrado podarja podjetje genEplanet d.o.o., Cesta na Poljane 24, 1210 Ljubljana Šentvid.

 

 

2. Trajanje nagradne igre

 

Nagradna igra poteka na spletni strani vsebovredu.triglav.si, ki jo upravlja Zavarovalnica Triglav d. d., (Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana) in traja od petka, 25. 7. 2019 do nedelje 3. 11. 2019 do polnoči. Nagradna igra se zaključi z žrebanjem nagrajencev dne 4.11.2019.

 

 

3. Sodelovanje v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba, stara 18 let ali več, ki je državljan Republike Slovenije in v času trajanja nagradne igre na spletni strani vsebovredu.triglav.si:

- reši test »Kako ste nagnjeni k stresu?« in

- po zaključku testa privoli v sodelovanje v nagradni igri z oddajo podatkov v ta namen.

 

Vsaka fizična oseba lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni pri organizatorju ali podjetju genEplanet d.o.o., vključno z vsemi osebami, ki opravljajo delo na podlagi kakršnega koli drugega razmerja do organizatorja ali podjetja genEplanet d.o.o. (npr. pogodba, študentska napotnica itd.).

 

Nakup produktov ali storitev organizatorja ali podjetja genEplanet d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

 

4. Opis nagrade

 

Organizator bo v sodelovanju s podjetjem genEplanet d.o.o., Cesta na Poljane 24, 1210 Ljubljana Šentvid, podelil 3x po en genski test NutriFit Premium. Vrednost posamezne nagrade je 399 EUR, in že vključuje DDV.

 

Organizator bo od tržne vrednosti nagrade (399 EUR) odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Posamezni nagrajenec je zavezanec za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2).

 

Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini in menjava za denar ali drugo blago ni možna.

 

Nagrajenci sami krijejo vse stroške, povezane s prevzemom nagrade in nagrado koristijo na lastno odgovornost.

 

 

5. Postopek izbora nagrajenca

 

Organizator bo nagrade podelil trem naključno izbranim udeležencem.

 

Žrebanje 3 naključnih nagrajencev bo potekalo: 

• dne 4. 11. 2019, na sedežu družbe Zavarovalnica Triglav, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, v Službi za upravljanje digitalnega nastopa, 

• v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo sestavljajo zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d. d., in ki nadzira potek nagradne igre ter žrebanje nagrajencev skladno s temi pravili.

 

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili nagradne igre je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

Organizator si pridržuje pravico: 

• da nagrajenca pozove, da v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto; v primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade; v tem primeru se nagrada ne podeli; 

• da ne podeli nagrade, če ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali ugotovi, da je udeleženec zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja) povečal možnost za dobitek; 

• da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s temi pravili in pogoji, izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 

 

6. Podelitev nagrade

 

Nagrajenci bodo o kraju, času in načinu prevzema nagrade obveščeni s strani organizatorja po e-pošti najkasneje do 8. 11. 2019 do konca dneva.

 

Nagrajenci so dolžni organizatorju pisno predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko) in sicer najkasneje v roku 5 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku se šteje, da se nagradi odpoveduje in od organizatorja ali podjetja genEplanet d.o.o., ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

 

Če se nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 5 dni od prejema obvestila, ali nagrade ne bo prevzel v skladu z e-obvestilom ali se bo odpovedal nagradi, bo izgubil pravico do nagrade. Nagrada se v tem primeru ne podeli.

 

Nagrado podarja podjetje genEplanet d.o.o., Cesta na Poljane 24, 1210 Ljubljana Šentvid, kateremu bo v namen izročitve in pomoči nagrajencem pri uporabi genskega testa NutriFit Premium organizator sporočil naslednje osebne podatke o nagrajencih: ime, priimek in e-naslov.

 

 

7. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov 

 

V Zavarovalnici Triglav, d.d., se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. V nadaljevanju vam posredujemo informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov. S pristopom k tem pogojem lahko Zavarovalnica Triglav, d.d., kot organizator nagradne igre obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja pravil in pogojev sodelovanja pri predmetni nagradni igri. Zavarovalnica bo vaše osebne podatke obdelovala izključno za namene, ki so določeni v tem poglavju ter za namene, v katere ste posebej privolili.

 

Organizator bo v nagradni igri od sodelujočih pridobil naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, poštna številka in telefonska številka. Organizator bo od nagrajencev zaradi izvedbe davčnih obveznosti dodatno pridobil tudi naslednje podatke: naslov stalnega prebivališča in davčno številko.

 

Osebne podatke nagrajencev (ime, priimek, elektronski naslov) bo organizator za namen izročitve in svetovanja pri uporabi genskega testa NutriFit Premium posredoval podjetju genEplanet d.o.o., ki zagotavlja nagrade.

 

Organizator bo osebne podatke sodelujočih uporabil za namene: 

1. organizacije in izvedbe nagradne igre, 

2. kontaktiranja nagrajencev v nagradni igri, za potrebe prevzema nagrade 

3. davčne obdelave podatkov o nagrajenih udeležencih v skladu z davčnimi predpisi, 

4. obdelave, v katere sodelujoči v nagradni igri posebej privoli (pošiljanje e-novičnika na elektronski naslov in/ali za namen izdelave in predstavitev prilagojenih ponudb).

 

Podjetje genEplanet d.o.o., bo osebne podatke uporabilo za namen izročitve in svetovanja pri uporabigenskega testa NutriFit Premium.

 

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja in podjetja genEplanet d.o.o., ter predpisi s področja varovanja osebnih podatkov.

 

Organizator vaše osebne podatke, ki jih obdeluje za namene iz 1.-2. točke prejšnjega odstavka, za ta namen hrani še 12 mesecev po zaključku nagradne igre; osebne podatke, ki jih obdeluje za namen iz 3. točke prejšnjega odstavka, za ta namen hrani do preteka zastaralnih rokov skladno z davčnimi predpisi; osebne podatke, ki jih obdeluje za namene iz 4. točke prejšnjega odstavka, pa za ta namen hrani do preklica privolitve z vaše strani, razen, če zakon za določene vrste osebnih podatkov določa drugače. Podjetje genEplanet, d.o.o., vaše osebne podatke hrani do preklica privolitve z vaše strani, razen, če zakon za določene vrste osebnih podatkov določa drugače.

 

Vaše osebne podatke lahko v imenu in za račun Zavarovalnice ter po njenih pisnih navodilih, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji Zavarovalnice, s katerimi ima Zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev, kot tudi informacija o kategorijah uporabnikov podatkov iz zbirk Zavarovalnice je dostopna v okviru Politike zasebnosti na spletni strani Zavarovalnice www.triglav.si.

 

Udeleženci imajo pravico do dostopa, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Prav tako lahko kadarkoli začasno ali trajno prekličejo svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor so le-to podali. Navedeno storijo s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali to uredijo s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si. Navedene pravice lahko pri podjetju genEplanet d.o.o. uveljavljajo preko naslova dpo@geneplanet.com

 

Nadzor na področju varstva osebnih podatkov v RS izvaja Informacijski pooblaščenec RS. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organizatorju je dostopna na e-poštnem naslovu dpo@triglav.si, pooblaščena oseba podjetja genEplanet d.o.o., pa na e-poštnem naslovu dpo@geneplanet.com.

 

Politika zasebnosti organizatorja je dostopna na spletni strani organizatorja www.triglav.si in je sestavni del teh pravil. Z več informacijami o varovanju zasebnosti pri podjetju genEplanet d.o.o. se lahko seznanite v politiki zasebnosti, dostopni na spletni strani www.geneplanet.com.

 

 

8. Odgovornost organizatorja

 

Organizator in podjetje genEplanet d.o.o. sta dva ločena upravljavca osebnih podatkov.

 

Organizator in podjetje genEplanet d.o.o. ne prevzemata nikakršne odgovornosti za: 

• nedelovanje spletne strani vsebovredu.triglav.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje, 

• nedelovanje spletne strani vsebovredu.triglav.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, 

• kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel pri sodelovanju v tej nagradni igri, 

• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad v skladu s temi pravili in pogoji.

 

 

9. Reševanje pritožb

 

Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu: digital@triglav.si. Zavarovalnica rešuje pritožbe v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: http://www.triglav.si/pisite_nam.

 

 

10. Končne določbe

 

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani http://www.triglav.si/nagradne_igre.

 

Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

 

Pravila nagradne igre začnejo veljati, 26.7.2019, z začetkom nagradne igre.

 

Ljubljana, dne: 24. 7. 2019
Zavarovalnica Triglav, d.d.