Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Zavarovanje psov«

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Poleti do Planice 2018«

 

I. Naziv nagradne igre

 

»Poleti do Planice 2018« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, v kateri bo organizator podelil glavne nagrade desetim udeležencem z najboljšimi doseženimi rezultati v igri »Poleti do Planice 2018«, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, kot izhaja iz tega dokumenta.

 

Nagrade so:

  • 10 x po dve vstopnici za ogled skokov v Planici, v soboto, 24.marca 2018.

 

II. Trajanje nagradne igre

 

Nagradna igra poteka v Kino Šiška v Ljubljani, dne 22. marca 2018, in sicer v sklopu dogodka Fanfare, ki ga organizira Društvo za marketing Slovenije.

 

III. Definicije pojmov

 

Organizator nagradne igre je Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji so objavljena na spletni strani https://www.triglav.si/nagradne_igre in dostopna na sedežu podjetja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, v Službi za marketing.

 

Udeleženec nagradne igre je vsakdo, ki se strinja s pravili nagradne igre.

 

IV. Sodelovanje v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, stara 14 let ali več, ki je rezident Republike Slovenije in v času trajanja nagradne igre na postaji Oculus Rift Zavarovalnice Triglav v Triglav Labu opravi naslednje aktivnosti:

  • opravi smučarski skok v navidezni resničnosti skakalnice Planica z očali Oculus Rift,
  • vpiše osebne podatke (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonsko številko in davčno številko),
  • potrdi in podpiše, da se kot udeleženec nagradne igre strinja z njenimi pravili.

Za osebe, mlajše od 15 let, morajo soglasje za sodelovanje v nagradni igri podpisati njegovi starši ali drugi zakoniti skrbniki.

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, in njihovi bližnji svojci.

 

Soglašanje z obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, segmentacije in profiliranja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

V. Postopek izbora nagrajenca

 

Organizator bo nagrade podelil desetim udeležencem z najboljšimi doseženimi rezultati v igri »Poleti do Planice 2018«, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, kot izhaja iz tega dokumenta.

 

Udeleženci za vsak smučarski skok v navidezni resničnosti skakalnice Planica prejmejo določeno število točk. Za najboljši rezultat štejejo skoki z najvišjim doseženim številom točk. Udeleženci se lahko preizkusijo v smučarskem skoku večkrat, vendar pa nagrado lahko dobijo le enkrat.

 

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

VI. Objava nagrajenca

 

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni naslednji dan po dogodku, torej 23. 3. 2018 na spletni strani https://www.triglav.si/nagradne_igre.

 

VII. Nagrade in prevzem

 

Organizator bo podelil naslednje nagrade:

 

  • 10 vstopnic za dve osebi za ogled skokov v Planici, v soboto, 24. marca 2018 bo podelil desetim udeležencem z najboljšimi doseženimi rezultati v igri »Poleti do Planice 2018.

 

Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini in menjava za denar ni možna.

 

Nagrajenci sami krijejo vse stroške, povezane s prevzemom nagrade in nagrado koristijo na lastno odgovornost.

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po e-pošti najkasneje naslednji dan po dogodku, dne 23. 3. 2018 in lahko nagrado prevzamejo pod svojim imenom na sedežu organizatorja, Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali ugotovi, da je udeleženec zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja) povečal možnost za dobitek.

 

VIII. Zasebnost in varstvo podatkov

 

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri Organizatorju dovoljuje, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (e-naslov, v primeru prejema nagrade pa tudi ime in priimek in naslov prebivališča) za namen izvedbe nagradne igre in podelitev nagrad.

 

V primeru, da bo vrednost nagrade presegla 42,00 EUR, prejemnik nagrade organizatorju dovoljuje, da zbere in obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov prebivališča in davčno številko) ter jih posreduje pristojnemu davčnemu uradu za namen izvedbe akontacije dohodnine v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini. Osebni podatki udeležencev se uporabljajo in shranjujejo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

 

Če udeleženec k temu poda posebno privolitev, lahko organizator navedene osebne podatke uporablja tudi za namene statistične obdelave, segmentacije potencialnih strank ter za namen neposrednega trženja produktov in storitev organizatorja in drugih družb iz Skupine Triglav.

 

Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca oziroma najdlje pet let od zaključka nagradne igre. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prekliče svojo privolitev k obdelavi osebnih podatkov s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Služba za marketing, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

 

IX. Reševanje pritožb

 

Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu Služba za Marketing, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Zavarovalnica rešuje pritožbe v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: http://www.triglav.si/pisite_nam.

 

X. Končne določbe

 

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni  https://www.triglav.si/nagradne_igre.

 

Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

 

Pravila nagradne igre začnejo veljati z začetkom nagradne igre, 22. 3. 2018

 

Ljubljana, dne: 21. 3. 2018                                                                            Zavarovalnica Triglav, d.d